Fragmentos

Fragmento #6

2021, Collage 1.50 x 1.50 m