Fragmentos

Fragmento: Abejas

2021, Collage 1.50 x 1.80 m